Landes-

verband

Kantonal-

verband

Sektion

Totalbeitrag

 

 

 

 

 

Einzelmitglied

CHF 55.00

CHF 5.00

CHF 15.00

CHF 75.00

Jugendmitglied

CHF 35.00

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 35.00

Familien

CHF 80.00

CHF 10.00

CHF 25.00

CHF 115.00

Alleinerziehende

CHF 55.00

CHF 5.00

CHF 15.00

CHF 75.00